Čistidlo
Potřeby Čistidlo, mechaniky
Čistidlo mechaniky
Nové
Skladem
> 5 ks skladem je více než
5 ks

Čistidlo na mazání pohyblivých částí promítaček nebo jiných mechanických zařízení.

Čistidlo se používá na odmaštění celuloidového filmu před lepením.

Obsah 500 ml.

CZK
Cena 139.00 /ks
ks

Potřeby, Čistidlo mechaniky

Čistidlo na mazání pohyblivých částí promítaček nebo jiných mechanických zařízení. Čistidlo se používá na odmaštění celuloidového filmu před lepením.

Denaturovaný ethanol. Líh technický je určen k čištění, odmašťování. Obsah: 500 ml. Český výrobek.

Složení čistidla

Ethanol ES 200-578-6, Propan -2-ol ES 200-661-7

UPOZORNĚNÍ

Obsahuje ethanol a denaturační přísady. Údaje o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění oči. Technické údaje: Hořlavá kapalina l. třidy nebezpečnosti! Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecné: Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle. Reakce: PŘI ZASAŽENÍ očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňováni: Odstraňte obsah/obal: použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Skladováni: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Doporučená teplota skladování Je +5 až +20°c. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Datum výroby, údaje o množství - uvedeno na obalu.

nahoru