Čistidlo
Potřeby Čistidlo, mechaniky
Čistidlo mechaniky
Nové
Skladem
> 5 ks skladem je více než
5 ks

Čistidlo na mazání pohyblivých částí promítaček nebo jiných mechanických zařízení.

Čistidlo se používá na odmaštění celuloidového filmu před lepením.

Obsah 500 ml.

CZK
AKCE 119.00 /ks
Původní cena 139.00 Kč/ks
SLEVA 14.39 %
Akce končí 01.03.2023
ks

Potřeby, Čistidlo mechaniky

Čistidlo na mazání pohyblivých částí promítaček nebo jiných mechanických zařízení. Čistidlo se používá na odmaštění celuloidového filmu před lepením.

Denaturovaný ethanol. Líh technický je určen k čištění, odmašťování. Obsah: 500 ml. Český výrobek.

Složení čistidla

Ethanol ES 200-578-6, Propan -2-ol ES 200-661-7

UPOZORNĚNÍ

Obsahuje ethanol a denaturační přísady. Údaje o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění oči. Technické údaje: Hořlavá kapalina l. třidy nebezpečnosti! Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecné: Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle. Reakce: PŘI ZASAŽENÍ očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňováni: Odstraňte obsah/obal: použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Skladováni: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Doporučená teplota skladování Je +5 až +20°c. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Datum výroby, údaje o množství - uvedeno na obalu.

nahoru