Obsluha AM 8

Návod, obsluha promítacího stroje AM8

(Katalog. č. 85106) pro film 8 mm meopta

» Technické údaje o konstrukci a provozu

AM 8 je promítací stroj pro film 8 mm. Na Čepy cívek promítacího stroje lze nasadit všechny velikosti cívek až do 120 m délky filmu. Mechanismus pro automatické zakládání filmu značně zjednodušuje a zrychluje obsluhu při promítání. Tím zkracuje přestávky mezi promítáním jednotlivých filmů na minimum. Současně nastavuje smyčku filmu naprosto přesně na požadovanou velikost a zaručuje, že i při porušené perforaci nedojde k dalšímu poškození filmu. Nově řešený transportní mechanismus snižuje opotřebení filmu.

Promítací stroj AM 8 má obrazovou frekvenci 16 a 24 obr./vt. Zpětné převíjení filmu je velmi rychlé pomocí ocelového lanka. Tichý chod stroje zpříjemňuje promítání a umožňuje promítat filmy i se zvukovým doprovodem. K tomu účelu je stroj vybaven zařízením pro připojení synchronizačního přístroje SM 8 pro synchronizaci s libovolným páskovým magnetofonem* ) s rychlostí pásku 9,5 cm/vt. Promítací stroj AM 8 smíme připojit pouze na síť střídavého proudu kmitočtu 50 c/vt. Síťové napětí můžeme přepínat vestavěným voličem napětí na hodnoty 110, 125, 160, 220 a 240 V. Maximální příkon stroje je 100 W. Pohon je proveden asynchronním elektromotorkem, takže rychlost promítání nekolísá a pouze mechanicky změnit obrazovou frekvenci buď na 16 obr./vt. nebo na 24 obr./vt.

Promítací stroj AM 8 je vybaven speciální nízkovoltovou zrcadlovou žárovkou 8V/50 W, která spolu s promítacím objektivem PO 1,5/20 mm dává dokonale prosvětlený obraz až do šířky 2,5 m i pro barevný film. Promítací stroj AM 8 konstrukcí a provedením odpovídá všem požadavkům náročného promítání — stroj je možno velmi rychle připravit k použití, svými rozměry a váhou je skladný a pohodlně přenosný a svým výkonem se hodí jak pro domácí promítání, tak i pro klubovní účely.

» K promítacímu stroji AM 8 je normálně dodáváno toto příslušenství

1 přívodní šňůra se síťovou zástrčkou
1 štětec tvrdý pro čištění filmové dráhy a okénka
1 štětec měkký pro čištění objektivu
1 šroubovák
1 olejnička
2 síťové pojistky 1 A
2 síťové pojistky 1,5 A
2 gumové řemínky
1 utěrka
1 návod k použití
1 záruční list

» 1. Příprava stroje k promítání

Stroj je normálně pro přenášení uzavřen odnímatelným víkem (I—1), které je opatřeno nápisem AM 8. Víko sejmeme nejpohodlněji tak, že levou rukou přidržíme stroj za držadlo (I—2) a dvěma prsty pravé ruky uchopíme spodek víka (l), abychom zachytili závěr víka (II—3). Pohybem spodku víka k sobě se uvolní závěr ze záchytné pružiny a víko lehce vysuneme vpřed a nahoru. Tím se nám zpřístupní všechny ovládací elementy stroje. Držadlo stroje (l—2), které slouží zároveň jako rameno odvíjecí cívky, je nutno odjistit a vyklopit nahoru. Uchopíme levou stranu držadla tak, abychom jeden prst vsunuli dovnitř. Stlačením rýhované pojistky (III—4) se uvolni držadlo ze závěsu, takže levou stranu držadla lze vyklopit nahoru. Držadlo vyklopíme, až se ve vyklopené poloze zajistí druhou rýhovanou pojistkou (IV—5) umístěnou v pravé straně držadla u otočného čepu. Tím je stroj připraven pro nasunutí jak odvíjecí cívky, jejíž Čep (IV—6) je umístěn na vyklopeném konci držadla, tak i k nasunutí navíjecí cívky na čep (V—7).

Pozor, před další manipulací se strojem nejdříve přezkoušíme, zdali souhlasí napěti v naši elektrické síti s ukazatelem na voliči napětí (V—8) a zdali máme ve stroji správnou pojistku (V—9). Stroj je z výrobního závodu nastaven na napětí 240 V a osazen pojistkou 1 A/220 V. Nesouhlasí-li tyto hodnoty, nutno volič napětí přepnout a vyměnit pojistku. Volič napětí je přikryt krytkou (V—10). Po uvolnění upevňovacího šroubu (V—11) krytku sejmeme, dvěma prsty ve výřezech uchopíme kotouč voliče (VI—12), případně si při tom pomůžeme šroubovákem, a pohybem k sobě jej vytáhneme. Kotouč znovu nasuneme tak, aby hodnota napěti sítě byla čitelná v otvoru připevněného štítku (V—10). Konečně uchopíme vyčnívající ocelové lanko (XII—34) a povytáhneme je ze stroje.

Výměnu pojistky (V—9) provedeme vyšroubováním její krytky z izolačního materiálu a nasunutím potřebné pojistkové vložky. Máme-li provedenou tuto kontrolu, resp. výměnu, můžeme nasunout do otvoru (V—13) v zadní části stroje označeného znakem přívodní šňůru (VII—14) a zástrčku přívodní šňůry vsunout do zásuvky elektrické sítě.

Zmáčknutím levého vypínače (V—15) pod znakem „M” rozběhne se motor a tím celý mechanismus stroje. V případě, že se mechanismus stroje nerozběhl, pootočíme točítkem (IX—24) ve směru hodinových ručiček. Zmáčknutím pravého vypínače (V—16) pod znakem žárovky rozsvítí se žárovka. Máme-li takto uveden stroj do chodu, nastavíme jej do vhodné vzdálenosti od promítací stěny. Uchopením páčky objektivu (VIII—17) a jeho pootočením nahoru nebo dolů zaostříme obraz filmového okénka na promítací stěně. Zpravidla stroj nebude výškově správně nastaven tak, aby promítaný obraz dopadal na připravenou promítací stěnu. Změnou sklonu stroje nastavíme obraz na určené místo.

Provedeme to otáčením točítka (I—18), které vysunuje podpěru v přední spodní části stroje. Vysunutí podpěry takový sklon stroje, při němž ještě nedochází ke znatelnému zkreslení obrazu. Nestačí-li maximální vysunutí, nedoporučujeme podkládat jen přední podpěru, ale celý stroj umístit do vyšší polohy. Zbývá ještě nastavení obrazové frekvence. Jak bylo dříve uvedeno, můžeme promítat frekvenci 16 obr./vt. nebo 24 obr./vt. Frekvenci 16 obr./vt. Použijeme zpravidla pro filmy, které jsme sami snímali. Frekvenci 24 obr./vt: naopak použijeme u filmů vypůjčených nebo zakoupených, které byly vyrobeny jako kopie profesionálních 35 i 16 mm filmů. Změnu obrazové frekvence provedeme za chodu stroje překlopením páčky (V—19) až na doraz.

Zastavení stroje provedeme zmáčknutím obou vypínačů na straně pod znaky „STOP“.

Máme-li takto stroj připraven, můžeme založit film.

Ještě několik slov pro Vás důležitých.

Promítací stroj AM 8, který je nyní Vaším novým spolupracovníkem a přítelem, má speciální vysocevýkonnou promítací žárovku zcela nové koncepce. Je to světová novinka vynikajících vlastností, která ovšem klade samozřejmě, avšak přece jen zvýšené nároky.

Přestože její příkon 50 W je nepatrný, dává s Vaším projektorem mohutný světelný tok 60 Lm, tedy o 20 Lm vyšší, než byl dosud běžně dosažen u promítacích strojů se žárovkami 10krát většího příkonu (500 W) se stejnou průměrnou životností. Aby však byly tyto dobré vlastnosti plně využity, je bezpodmínečně nutné dodržovat předepsané napětí. Proto také nesmí napětí sítě překročit hodnotu uvedenou na voliči napětí promítacího stroje. Zvýšené napětí sítě vždy — více či méně — zkracuje životnost žárovky. Tak je tomu i při přechodném nebo kolísavém zvýšení síťového napětí.

Při takových provozních podmínkách je proto výhodné použit stabilizátoru napětí, a to stejného typu, jaký se s výhodou používá z téhož důvodu u televizních přijímačů.

V místech, kde dochází převážně ke zvýšení napětí, nebo kde je zvýšení trvalého rázu, bude výhodné nastavit volič napětí promítacího stroje na vyšší hodnotu. Např. u sítě pro napětí 220 V přepojit na hodnotu 240 V apod. Tím se dosáhne i za přepětí elektrovodné sítě předepsané životnosti a správného světelného toku žárovky i stroje. Při promítání s takto přepojeným strojem v místech, kde napěti nepřesáhne správnou hodnotu, se naopak životnost žárovky ještě mnohonásobně zvýší. Je ovšem samozřejmé, že pak světelný tok stroje poněkud klesne. V uvedeném případě na hodnotu asi 45 Lm, což je ovšem pro dobré promítání plně vyhovující.

Z toho je zřejmé, že je při běžném promítání vždy výhodné nastavit volič napětí promítacího stroje na hodnotu poněkud vyšší, což přináší ještě další výhodu v tom, že tak nedochází k únavě zraku diváků z přesvětleného obrazu.

» 2. Založeni filmu

Díky mechanismu pro samočinné zakládání filmu je tento úkol velmi rychlý a snadný. Odpadá zdlouhavé navlékání do ozubených válečků, tvoření smyček a zakládání do vodítka. Všechny tyto úkony provede mechanismus stroje samočinně.

Plnou cívku nasadíme na Čep vyklopeného držadla (IV—6) tak, aby se film odvíjel ve směru pohybu hodinových ručiček (IX). Cívku proti vypadnutí zajistíme sklopením pojistky (IX—20) na vyčnívajícím konci čepu a odvineme asi 20 cm filmu. Pro založení je nutné, aby začátek filmu byl pokud možno rovný a nebyl roztřepen ani příliš ohnut. Je-li takový, zastřihneme konec nůžkami. Při troše zkušenosti zjistíme, že ani toto není nutné, a že založení bude naprosto správně provedeno i při nedokonalém začátku filmového pásu. Před vlastním zakládáním uzamkneme mechanismus samočinného zakládání. Uzamknutí provedeme tak, že páčku (IX—21) zatlačíme směrem k promítací stěně, až na doraz. Nyní uchopíme začátek odvinutého filmového pásu a položíme jej do vybrání páčky (IX—22) tak, aby se dotýkal ozubeného válečku (IX—23). Volnou rukou otočíme ve směru hodinových ručiček točítkem (IX—24), kterým je zároveň protáčen celý mechanismus promítacího stroje. Otáčením tohoto točítka se otáčí také ozubený váleček. Film položený do vybrání páčky (IX—22) nyní posuneme tak, aby se alespoň 2 zuby ozubeného válečku navlékly do perforačních otvorů filmů. Máme-li takto film nasunut, zmáčkneme tlačítko (V—15) na straně označené „M”. Rozběhnutím mechanismu je film zuby ozubeného válečku vsouván mezi vodítka mechanismu samočinného zakládání (IX—25) a dále do filmového vodítka (X—26) až k drapáku.

V krátkém zlomku vteřiny po zmáčknutí tlačítka (V—15) uslyšíme cvaknutí, které nás upozorní, že film je správně založen. Páčka (IX—21) se přitom vrátila do původní polohy a obě vodítka (IX—25) nyní tvoři mezeru, ve které volně kmitá smyčka filmu. Film proběhnuvší filmovým vodítkem (X—26) je dále veden spodním vodítkem (X—27) pod krytem lampové skříně (X—28) a současně opásává váleček (X—29). Stroj zastavíme zmáčknutím tlačítka (V—15) na straně označené „STOP” tehdy, když délka volného začátku filmu stačí pro navlečení do prázdné navíjecí cívky. Prázdnou cívku navlékneme na čep navíjecí cívky (V—7) a zajistíme pojistkou proti vypadnutí (X—30). Vzhledem k tomu, že pojistka tvoří zároveň také spojku, je nutno ji při promítání otočit tak, aby písmeno „R” nebylo vně! Pojistka musí zapadnout do zářezu v čepu, na němž je nasazena cívka. Založení filmu je znázorněno na obr. XIII. Nyní můžeme znovu spustit stroj zmáčknutím tlačítka na straně označené „M” a zmáčknutím druhého tlačítka, označeného znakem žárovky, rozsvítí se žárovka. Po objevení se prvních obrazů na promítací stěně zaostříme obraz natáčením objektivu páčkou (VIII—17).

Bude-li obraz výškově přesazen vůči výřezu obrazového okénka, pootočíme páčkou výškového nastavení (X—31), až se obraz správně umístí. Pohybu páčky směrem dolů odpovídá také posuv obrazu směrem dolů a opačně.

Pro navíjení filmu nedoporučujeme používat cívek, jež mají zkřivená čela, jejichž mezera pro film mění svoji šířku. Taková cívka nejenže poškozuje film, ale může způsobovat také chybné navíjení. Přesto však je i na tuto obtíž pamatováno tím, že čep navíjecí cívky je úmyslně vysunut stranou, takže film má možnost se správně navíjet i do částečně zdeformované cívky.

Jak snadno zjistíme po prvních zkušenostech, je správné založení filmu provedeno během několika vteřin. Když si správné nacvičíme zakládání filmu způsobem jak bylo vysvětleno v předcházejících odstavcích, můžeme je provádět ještě rychleji a snadněji i při spuštěném stroji. Zakládání provedeme tak, že lehounce přitlačujeme film ve vybrání páčky (VIII—22) a vsunujeme jej pomalu pod otáčející se ozubený váleček (VIII—23), až zuby zachytnou film za perforační otvory. Film rychle pustíme a správné založení je provedeno ve zlomku vteřiny. Další úkony provedeme tak, jak bylo uvedeno výše.

» 3. Promítání

Nemáme-li naprosto bezvadný film, může se stát, že porušená perforace způsobí závadu. Aby nedošlo k dalšímu poškození filmu a abychom byli zároveň upozorněni na místo, kde je porušená perforace, ozve se při takové závadě klepání způsobené narážením smyčky filmu na vodítko mechanismu samočinného zakládání a zároveň obraz na promítací ploše se stane neklidným. V tom případě rychlým stiskem páčky (IX—21) až na doraz směrem k promítací stěně mechanismus pro samočinné zakládání uzamkneme. Uzavření trvá krátký zlomek vteřiny, neboť v následujícím okamžiku probíhající film znovu mechanismus samočinného zakládáni odemkne, aniž by se film poškodil a filmový pás normálně probíhá dál.

Neopomeneme si ovšem poznačit porušené místo na perforaci. Stačí vložit do navíjecí cívky ústřižek papíru, abychom poškozenou perforaci snadno našli.

Chceme-li promítání dříve ukončit, nutno vysunutí filmu z podávacího mechanismu provést následovně: nejprve si ověříme na točítku (IX—24), zda jeho značka souhlasí s označením na tělese stroje; to proto, aby při vyjímání filmového vodítka nedošlo k poškození drapáku. Tato poloha nám zároveň zaručí snadné rozběhnuti stroje.

Nyní uvolníme vyjímatelné filmové vodítko (XII—26) tak, že jeho vyčnívající část sklopíme k víku lampy a pohybem k sobě vysuneme úplně ven (obr. XII).

Není-li mechanismus samočinného zakládání odemčen, stlačíme rýhovaný výstupek na spodní přítlačce (XII—32) mechanismu samočinného zakládání a mechanismus odemkneme. Stlačením páčky (XI) směrem dolů až na doraz uvolníme film na ozubeném válečku, uchopíme film nad páčkou a vysuneme jej směrem k sobě právě tak, jako ve spodní části z vodítka (XIV). Chceme-li naopak film navinutý na obou cívkách v libovolném místě opět založit, vsuneme jej nejprve pod ozubený váleček; po stlačení páčky (IX—22) dále do mezery vodítka (X—27) a páčkou (IX—21) mechanismus samočinného zakládání uzamkneme. Naposled vložíme filmové vodítko (XII—26) tak, aby jeho výstupky (XII—33) správně zapadly do protilehlých mezer.

» 4. Zpětné převíjení filmu

Po skončení promítáni vsuneme konec filmu do příslušné mezery na prázdné cívce. Uchopíme jej tedy pod cívkou a zaklesneme do prázdné odvíjecí cívky. Pro zpětné převíjeni filmu nasadíme ocelové lanko (XII—34) na kladičku umístěnou na druhé straně čepu odvíjecí cívky (XV—35) tak, aby křížení odpovídalo poloze otvorů, jimiž ocelové lanko prochází. Prázdná odvíjecí cívka se musí točit proti směru pohybu hodinových ručiček. Pojistku na čepu navíjecí cívky (XVI—30) otočíme opačné, aby bylo vidět písmeno „R“. Spuštěním motoru a slabým brzděním plné cívky převineme film zpět. Po ukončení promítání a převinutí filmu se lanko zasune dovnitř stroje tak, že vyčnívající smyčku lanka vsuneme do některého z obou otvorů.

» 5. Uzavřeni stroje

Po sejmutí obou cívek čepů sklopíme nejdříve držadlo (IV—2). Sklopení se provede po zmáčknutí pojistky (IV—5) pravé straně držadla. Sklopené držadlo se samočinně uzamkne pojistkou (III—4). Při nasazováni víka nasuneme nejprve oba čípky ve víku do otvorů v tělese Stroje a pak přitlačením víka ve spodní části stroj uzavřeme.

» 6. Čištění a udržování stroje

Hlavni podmínkou dobré funkce stroje a jasného obrazu je čistota filmu. Jemný prach, který se usazuje na filmovém pásu, způsobuje nepříjemné tečky na obraze, při promítání škrábe film a je zanášen do promítacího mechanismu stroje. Z toho důvodu doporučujeme, aby bylo před každým promítáním očištěno zejména vyjímatelné filmové vodítko tvrdým štětcem, odstraněny hrubé nečistoty z obrazového okénka a utěrkou vyčištěno celé vodítko i jeho protilehlá část v tělese stroje. Nejlépe okénko vyčistíme, když jeho okraje několikrát objedeme kouskem dřeva např. párátkem nebo zápalkou. Také prach usazující se na objektivu zhoršuje kvalitu obrazu. Odstraníme jej nejlépe měkkým štětcem s ofouknutím. Objektiv lze vyjmout z držáku pohybem dopředu po překonání malého odporu. Objektiv je opatřen i na vnějších plochách odrazovými vrstvami. Proto nedoporučujeme příliš časté a intenzívní čištění.

Další Části podávacího mechanismu očistíme po sejmutí víka žárovky (X—28). Vyšroubováním upevňovacího šroubu libovolnou minci lze víko pohodlně sejmout. Tím se zároveň zpřístupní promítací žárovka a její držák. Žárovka je držena ve speciální objímce, z které ji uvolníme pootočením proti směru hodinových ručiček. Snadno se žárovka vyjme tak, že prsty levé ruky uchopíme vršek baňky a prsty pravé ruky baňku ve spodní části. Nasazování nové žárovky je podobné. Nasazením nové žárovky se ve většině případů nezhorší osvětlení obrazu. Kdyby zhoršeni přece jen nastalo, pak je to způsobeno tím, že nová žárovka není přesně umístěna v optické ose objektivu. Z toho důvodu je držák nastavitelný do správné polohy pomocí dvou šroubů (XVII—36, 37), které ovládají pohyb žárovky nahoru, dolů a napříč. Objímka, v níž je žárovka nasazena, je otočná v malých mezích kolem svislé osy. Správné seřízeni žárovky kontrolujeme tak, že pozorujeme obraz obrazového okénka na promítací stěně. Při správné seřízené žárovce musí být obraz stejnoměrně prosvětlen, tzn. že v žádném rohu ani u žádné strany nesmí být znatelný úbytek světla.

Ovládání držáku žárovky je možné i při zapnutém přívodu ze sítě, neboť žárovka je napájena proudem nízkého napěti 8 V. Přesto však doporučujeme seřizovat žárovku při vypnutém stroji, neboť je nebezpečí poranění běžící rotační závěrkou. Po výměně žárovky znovu nasadíme víko (X—28) a zajistíme mírným dotažením upevňovacího šroubu.

Konstrukce a provedení stroje prakticky nevyžaduje žádnou údržbu, Přesto však bylo pamatováno na snadný přístup ke všem funkčně důležitým částem stroje. Stačí uvolnit dva šrouby (II—38), které zároveň drží pružinu (II—39) zámku předního víka na spodní části stroje a ihned můžeme sejmout zadní víko (XVIII). Veškeré kluzné části jsou provedeny jako speciální samomazná ložiska.

Pro zvýšení životnosti doporučujeme kápnout po čase (asi po 20 hodinách provozu), trochu vazelínového oleje do obou hlavních ložisek, do mazacích otvorů motoru a do mazacího otvoru ložiska odvíjecí cívky. Mazací místa Jsou červené označena.

Zadní ložisko je možno šroubů (XIX—42) uvolnit a vytáhnout, čímž je zároveň umožněna případná výměna gumového řemínku nebo namazání tohoto ložiska. Před přitažením ložiska {roubem (XIX—42) nastavíme ložisko tak, aby červená značka na ložisku byla přibližné v úrovni šroubku (XIX—42). Nasunutí víka zpět provedeme podobné jako u předního vika nasazením čípků do horních otvorů a přitažením obou šroubů zespodu. Přitom musíme správně nastavit pružinu zámku odnímatelného víka (II—39).

Tím končíme popis konstrukce a návod k obsluze promítacího stroje AM 8. Všechny možnosti amatérského promítání tím však ještě nekonči. Ta tam je doba, kdy úzký 8mm film byl odkázán jen na slovní výklad nebo titulky. Dnešní vyspělá technika se uplatňuje i v této vaši zálibě a dává vám možnost doprovázet obraz filmu také zvukem. Promítací stroj AM 8 může být připojen k zařízení pro ozvučování filmů zvukovým záznamem nahraným na magnetofonu. Jaká je problematika snímání zvukového záznamu při promítání amatérských filmů? Úzký film nemůže pracovat takovými prostředky, jaké mají k dispozici profesionálové. Byly by nákladné a obsluha složitá. Naštěstí již bylo nalezeno vhodné řešení, které to umožňuje. Je to spolupráce promítacího stroje a magnetofonu. Využiti magnetofonu pro účely úzkého filmu je velmi vhodné, Dovoluje zvukový záznam nejen reprodukovat, ale také snímat, a je důležité, chybnou nahrávku beze ztrát opakovat.

Při ozvučováni úzkých filmů se pracuje tak, že k hotovému filmu. tj. vyvolanému, sestřihanému a slepenému se dodatečné pořizuje zvukový doprovod. Zvukový doprovod může obsahovat jak mluvený komentář nebo hudební kulisu, tak i mluvené slovo doprovázející pohyby úst herců u hraných filmů. Většina amatérů bude pořizovat zvukový doprovod prvních dvou případů. Při ozvučování se postupuje tak, že při současném promítání filmů si nahrávající sledováním scén nahrává na magnetofonový pásek zvukový doprovod, mluvené slovo nebo hudbu. Nahrávání by takto proběhlo bez technických obtíží. Při přehráváni bychom však zjistili, že zvukový doprovod během promítání nesouhlasí přesně s obrazem. Nahrávka by byla tudíž technicky chybná. Jak toto vyřešit?

Je nutno provést synchronizaci mezi obrazem promítaným promítacím strojem a zvukovým záznamem snímaným a posléze přehrávaným na magnetofonu. Tuto synchronizaci provádí synchronizační přístroj Meopta SM 8, který Si můžete později přikoupit a ozvučovat si svoje filmy úplně sami. K tomuto účelu je promítací stroj AM 8 opatřen elektrickou přípojkou (V—40), kterou se synchronizační přístroj SM 8 spojuje s promítacím strojem a dále je opatřen upevňovacím závitem v točítku (IX—41), do kterého se maticí připevní ohebná hřídel synchronizačního přístroje SM 8. Jaká je obsluha a činnost tohoto přístroje, o tom vás informuje návod k němu dodávaný.

Přejeme vám nakonec mnoho úspěchů ve vašem amatérském filmování i promítání a věříme, že oba přístroje jak AM 8, tak i SM 8 budou vašimi spolehlivými pomocníky.

UPOZORNĚNÍ: V důsledku stálého vývoje může se provedení přístroje v jednotlivých detailech lišit od vyobrazení, případně i textu návodu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

» Šířka a výška obrazu pří použití objektivu POLAR 1,3/20 nebo 1,6/25 z promítací vzdálenosti od 3 do 16 m

22
nahoru