Obsluha Meos Duo

Návod, obsluha promítacího přístroje MEOS duo

» Označení ovládacích prvků

1. Přední cívkový čep
2. Kryt žárovky
3. Symbol orientace filmu
4. Ústí filmové dráhy
5. Objímka objektivu
6. Páčka výškové regulace obrazu
7. Točítko výškové regulace přístroje
8. Páčka volby formátu (S a N)
9. Vypínač motoru a žárovky
10. Regulace obrazové frekvence
11. Tlačítko STOP
12. Tlačítko převíjeni zpět
13. Tlačítko převíjení vpřed
14. Tlačítko zpomalené projekce (časové lupy)
15. Zadní cívkový čep
16. Šrouby zadního krytu
17. Zadní kryt
18. Volič sítového napětí
19. Zásuvka síťového přívodu
20. Zásuvka synchronizátoru
21. Závěs žárovky
22. Filmové vodítko
23. Držák vodítka
24. Filmová dráha
25. Hlavní pojistka přístroje - T 1.6 A/250V
26. Pojistka napájecího obvodu motoru - 2 A/250 V
27. Pojistka žárovky — 4 A/250 V
28. Redukce cívkového čepu
29. Šroub držáku žárovky
30. Šroub krytu žárovky

» Technické údaje

1. Formát filmu 8 mm Normál a 8 mm Super, změna formátu přesunutím páčky.

2. Promítací frekvence 16 - 24 obr./sec. plynulá regulace.

3. Zpomalená projekce 4 - 6 obr./sec.

4. Zpětná projekce.

5. Promítání jednotlivých obrázků (statická projekce).

6. Rychlopřevíjení filmu přes filmovou dráhu v obou směrech (zpět i vpřed) v průběhu projekce nebo mimo filmovou dráhu z cívky na cívku.

7. Kapacita cívek 120 m filmu, samočinné zakládání na navíjecí cívku.

8. Synchronizační přípojka pro připojení synchronizátoru Duo - synchron, který zajišťuje vazbu projektoru s magnetofonem.

9. Halogenová žárovka 12 V/100 W max. se studeným zrcadlem předžhavená.

10. Napájecí napětí 110, 210, 220, 230 V 50 - 60 Hz.

11. Rozměry přístroje 290 x 160 x 280 mm, d x š x v.

12. Hmotnost 7,2 kg.

» Úplnost přístroje

1. Promítací přístroj MEOS - duo s objektivem dle požadavkového listu, se žárovkou 12 V/1OO W max., univerzálním vyjímatelným vodítkem, uložený ve speciálním obalu.

2. 1ks Oddělitelná šňůra

3. 1ks Samozakládací cívka super - 120 m, typ č. 87127

4. 1ks Redukce cívky super

5. 2ks Skleněná trubičková pojistka T 1,6 A/250 V

2ks Skleněná trubičková pojistka 2 A/250 V

2ks Skleněná trubičková pojistka 4 A/250 V

6. Návod.

7. Záruční list.

» Návod k obsluze promítacího přístroje MEOS duo

Typ. č. 851 150

Promítací přístroj MEOS — duo je určen k promítání všech druhů filmů Šíře 8 mm. Volba formátu filmu se provádí přesunutím páčky na krytu žárovky.

Snadné zavedení začátku filmu do přístroje a jeho automatické zachycení na navíjecí cívce velmi usnadňuje obsluhu. Možnost rychlého převíjení filmu vpřed i vzad přes filmovou dráhu umožňuje opakované promítání nebo vyhledání požadované scény. Zpomalená projekce 4 -6 obr./sec. bez kmitání světla rozšiřuje použití přístroje.

Přístroj je určen pro amatérské a klubové účely.

» Příprava projektoru k promítání

Před připojením projektoru k elektrovodné síti zkontrolujeme nastavení voliče síťového napěti (G - 18), zda odpovídá napěti el. sítě. Pro přestavění voliče sejmeme zadní kryt (G - 17), vyšroubováním dvou šroubů (G - 16). Po nastavení voliče napětí kryt nasadíme zpět a zašroubujeme.

POZOR! Nikdy nepromítáme, ani krátkodobě, se sejmutým zadním krytem. Při provozu projektoru nesmí být bráněno přístupu a odchodu vzduchu ventilačními otvory.

Otáčením vypínače (A - 9) vpravo (ve směru hodinových ručiček) do polohy □ se uvede projektor do chodu se slabě svítící žárovkou a otočením vypínače do polohy ҉ se rozsvítí žárovka na plný výkon. Otáčením vypínače (A - 9) z polohy □ do polohy ҉provádíme tak, aby pohasnutí žárovky v mezipoloze nebylo příliš dlouhé.

Podle formátu filmu N nebo S připraveného k promítání, nastavíme péčku volby formátu (A -8) do příslušné polohy. Filmy NORMAL a SUPER se vzájemně liší velikostí obrazových políček a perforačních otvorů (obr. B).

Promítnuté obrazové okénko zaostříme otáčením objektivu (A - 5). K výškovému nastaveni přístroje slouží točítko výškové regulace (A - 7). Vypínač (A - 9) vrátíme do polohy O.

Na zadní cívkový čep (A - 15) nasadíme prázdnou samozakládací cívku. Nasazování cívek na čepy (A - 1) nebo (A - 15) si usnadníme tím, že při nasazování přidržíme stlačené „stop" tlačítko (A- 11).

» Založení a promítání filmu

Na přední cívkový čep (A - 1) nasadíme cívku s filmem tak, že perforační strana filmu je souhlasná se symbolem orientace filmu (A - 3) na horní straně krytu žárovky.

Nesouhlasí-li otvor cívky s filmem s cívkovým čepem (A - 1), nasadíme na cívkový čep redukci (A - 28), případně tuto sejmeme.

Vypínačem (A - 9) uvedeme projektor do chodu otočením vpravo do polohy □ a rovně zastřižený začátek filmu zavedeme do ústí filmové dráhy (A - 4) tak, že začne být podáván drapákem. Po průchodu projektorem se film sám zachytí na prázdnou samozakládací cívku.

Vypínač (A - 9) otočíme do polohy ҉ a doostříme obraz. Regulátorem obrazové frekvence (A - 10) nastavíme požadovanou obrazovou frekvenci. Převážně promítáme filmy obrazovou frekvenci 18 obr./sec., některé filmy vyžaduji frekvenci 24 obr. za sec. a starší amatérské filmy 16 obr./sec.

Obraz v obrazovém okénku nastavíme pohybem páčky výškové regulace obrazu (A - 6). Páčkou pohybujeme dolů nebo nahoru. Stlačením -stopa tlačítka (A - 11) se promítá jeden obrázek (statická projekce) po dobu držení stlačeného tlačítko. Staticky promítaný obraz je nutné přeostřit. Uvolněním tlačítka pokračuje normální projekce.

V průběhu promítání je možné po stlačení tlačítka (A - 12) převinout libovolnou délku filmu zpět, stlačením „stop” tlačítka (A - 11) se převíjení zastaví a znovu pokračuje normální projekce. Je tím umožněno opakované promítání potřebného záběru nebo scény, případně nedopromítnutý film vrátit zpět na cívku.

Tlačítko (A - 13) slouží k rychlopřevíjení filmu vpřed.

Ve stlačené poloze zůstává tlačítko (A - 12) nebo (A - 13) aretováno. Uvolňují se stlačením „stop“ tlačítka (A - 11).

Doporučuje se před uvolněním tlačítka (A - 11) vyčkat zastavení roztočených cívek.

Stlačením tlačítko (A - 14) ovládáme zpomalenou projekci, při níž je film v projektoru posouván 4x pomaleji. Využívá se toho pro pohybové studie apod.

První stisk tlačítka (A - 14) funkci zpomalené projekce zařadí, druhým stiskem téhož tlačítka se funkce vyřadí a tlačítko se vrátí da výchozí polohy. Regulátorem obrazové frekvence (A - 10) můžeme zpomalenou projekci stavět v mezích 4 až 6 obr./sec.

» Zpětná promítání

Vypínač (A - 9) vrátíme do polohy O a přetočíme směrem vlevo do polohy ҉.

Páčkou (A - 6) nastavíme obraz do obrazového okénka, neboť se poněkud jeho poloha změnila.

Při zpětném promítáni zůstávají funkce tlačítek, včetně směru rychlopřevíjení, dle symbolů pod tlačítky zachovány.

» Ukončení promítání a převíjení filmu

Jestliže po promítnutí filmu zůstal film ještě zachycen na cívce, stačí stlačit tlačítko (A - 12) a nechat film převinout přes stroj zpět. Po dobu převíjení je vhodné přepnout vypínač (A - 9) do polohy □. Uvolní-li se konec filmu z cívky, necháme jej proběhnout projektorem o založíme do vyprázdněné cívky přímo. Pozor! Film nesmí být na cívce pevně zakotven.

Převíjíme-li film z cívky na cívku přímo, tj. mimo filmovou dráhu přístroje ve směru zpět, ze zadní cívky (z Čepu A - 15 na čep cívky A - 1), zapínáme otočný přepínač (A - 9) vpravo. Při převíjení v opačném směru zapínáme přepínač (A -9) vlevo (směr zpětného promítání). Dosáhneme tím správné utažení převíjeného filmu bez potřeby ručně přibrzďovat odvíjenou cívku.

» Změna formátu promítaného filmu

Změnu formátu NORMAL nebo SUPER provedeme pouhým přesunutím páčky (A - 8) do příslušné polohy označené S nebo N.

Nasazení cívky s filmem SUPER na přední cívkový čep (A - 1) předpokládá použití redukce cívkového Čepu (A - 28).

» Čištění a udržování projektoru

Podmínkou dobrého obrazu je čistota projektoru, zvláště filmové dráhy a promítaných filmů. Cívky s filmem skladujeme proto v suchu o v obalech, které zabrání usazování prachu na filmu. Prachem z filmu se zanáší filmová dráha přístroje, škrábou se filmy o prachové usazeniny no funkčních plochách objektivu zhoršují obraz. Projektor skladujeme na suchém a bezprašném místě, nejlépe v sáčku z PVC. Projektor nevyžaduje velkou údržbu. Tato spočívá v občasném vyčištění filmového vodítka, filmové dráhy a vnějších ploch objektivu od prachu. Mazání projektor nevyžaduje, ve výrobě je stroj namazán trvanlivými mazadly. Samomazná ložiska projektoru a motoru jsou nasycena speciálním trvanlivým olejem T 4 C a nedoporučujeme je přimazávat. Smísení s jiným olejem může zhoršit, případně zcela narušit chod projektoru.

» Čištění vodítka a filmové dráhy

Ve spodní části krytu žárovky (A -2) uvolníme šroub (A - 30) a kryt sejmeme odklopením jeho dolní části.

Páčku (H - 23) vykloníme směrem k žárovce uchopením za dolní a horní sešikmenou plošku, podržíme vykloněnou a vysuneme vodítko (H - 22) z přístroje.

Po vyčištění zasuneme vodítko zpět při vykloněné páčce (H - 23). Prach usazený ve filmové dráze (H - 24) odstraníme vlasovým štětcem po sejmutí průhledného vika.

Nasadíme kryt žárovky (A - 2) tak, že nejdříve nasadíme jeho horní část, přikloníme dolní část krytu a zajistíme šroubem (A - 30) umístěným v jeho dolní části.

» Čištění objektivu

Vyšroubujeme objektiv z přístroje a z obou vnějších ploch čoček odstraníme prach suchým vlasovým štětcem. Ulpělé nečistoty odstraníme opatrně měkkým hadříkem.

» Výměna žárovky a pojistky

Jestliže při běžícím projektoru a zapnutém přepínači (A - 9) v poloze □ nesvíti žárovka, je vadná tavná pojistka (E - 27). Nesvítí-li žárovka ani v poloze přepínače ҉, je pravděpodobně vadná žárovka.

» Výměna žárovky

Sejmeme kryt žárovky (A - 2) - popsaný v odstavci čištění vodítka. Uvolníme závěs žárovky (H - 21), žárovku vykloníme a sejmeme objímku žárovky.

Novou žárovku orientujeme tak, aby výčnělek na obvodu zrcadla zapadl do výřezu v dosedací ploše držáku žárovky. Takto nasazenou žárovku zajistíme závěsem žárovky (A - 21) a nasadíme objímku na žárovku. Jsou-li po výměně žárovky víc osvětleny rohy obrazu než střed, je třeba žárovku posunout směrem od objektivu. Uvolníme šroub držáku žárovky (H - 29) po nastavení šroub znovu zatáhneme. Je-li naopak víc osvětlen střed obrazu než rohy, přiblížíme žárovku k objektivu.

» Výměna pojistky

Pro výměnu trubičkové pojistky dané hodnoty sejmeme zadní kryt (G - 17) po předchozím uvolnění obou šroubů (G - 16).

Upozornění! Při jakékoliv manipulaci uvnitř projektoru se sejmutým zadním krytem, nesmí být projektor připojen k elektrovodné síti.

a e g h t
nahoru