Obsluha Meolux 2

Návod, obsluha promítačky Meolux 2

Návod na universální projektor

MEOLUX 2 - typ č. 85114

Meolux 2 je přenosný, nezvukový promítací stroj pro promítání jednostranně perforovaných filmů jednoduché Šíře 8 mm. Pouhým přesunutím páčky vodítka do polohy označené S nebo N je umožněno promítání filmů super 8 nebo filmů normál 8 (standartních). Snadné zavedení počátku filmu do přístroje a jeho automatické zachycení na navíjecí cívce spolu s možností rychlého převíjení filmu vpřed i vzad přímo přes vodítko a tedy s možností opakovaného promítání nebo vyhledání scény na kterémkoliv místě filmu značně zrychluje, zjednodušuje a také zpříjemňuje obsluhu při promítání. Nově vyřešená filmová dráha a transportní mechanismus snižují opotřebení filmu a umožňují projekci filmů i s Částečně poškozenou perforací. Přístroj je určen především pro amatérské účely.

» Technické údaje

- Obrazová frekvence 18 obr/sec a 25 obr/sec.

- Posuv filmu je prováděn dvouzubým (rozvidleným) drapákem.

- Na souose uložené cívkové Čepy lze nasadit navíjecí i odvíjecí cívku do Ø 178 mm o kapacitě do 120 m filmu (nebo více dle tloušťky použité podložky).

- Zpětné převíjení je motorické. Film lze převíjet dvojím způsobem, a to buď přímo přes otevřené vodítko, nebo mimo ně.

- Optickou soustavu tvoří promítací objektiv Corrigon 1,3/20 v objímce 32,5 mm, tepelný filtr pouze pro klidovou projekci a převíjení a speciální nízkovoltová zrcadlová Žárovka 8 V/50 W.

- Pohon přístroje a napájení Žárovky je realizováno speciálním trafomotorem pro síťové napětí 220 V, 50 Hz.

- Chlazení přístroje je ventilátorem.

- Váha přístroje je cca 5 kg.

- Hlavní rozměry promítacího přístroje jsou cca mm.

» Příprava projektoru k promítání

a) Projektor postavíme na místo, odkud hodláme promítat a připojíme jej k Síti. POZOR! PROJEKTOR JE URCEN POUZE PRO EL. Sít 220 V/50 Hz.

b) Vypínač (I) ovládající motor zapneme do polohy označené I a tím uvedeme projektor do chodu.

c) Vypínač (I) ovládající žárovku zapneme rovněž do polohy I a tím rozsvítíme žárovku.

d) Pootáčením objektivu (3) zaostříme předběžně obraz obrazového okénka na promítací plátno. Výškově nastavíme obraz otáčením stavitelné nožky (4) umístěné v přední Části přístroje.

e) Pak přepneme oba vypínače (I) i (2) do polohy O.

f) Na čep pro navíjecí cívku (5) blíže ke stěně přístroje nasadíme samozakládací cívku (6) a zajistíme ji zámkem (7) proti vypadnutí.

g) Na Čep pro odvíjecí cívku (29) nasadíme redukci (8) v případě, jestliže budeme promítat film super 8. Pro film normál 8 není redukce potřeba. Pak nasadíme cívku s filmem a zajistíme ji na čepu překlopením pojistky (9).

h) Zkontrolujeme, zda je páčka vodítka (10) nastavena souhlasně s nasazeným filmem. Posuneme páčky vodítka (10) nahoru nebo dolů, nastavíme vodítko buď pro film super 8 (S) nebo film normál 8 (N).

ch) Filmy super a normál rozlišujeme dle obr. na obálce.

» Promítáni

a) Vypínačem (1) zapneme náhon projektoru.

b) Začátek filmu orientovaný dle obrázku na krytu lampové skříně (12) vedeme přes kladku (18), ke které přiklopíme páku (27) a pak zasuneme pod kladičku (II) do ústí krytu lampové skříně tak, až je film uchopen drapákem. Po snazší zasunuti filmu do přístroje je možno předem zmáčknout prostřední tlačítko (20), tím se otevře vodítko a film do vodítka snadněji zasuneme. Po puštění tlačítka je film transportován dále již automaticky.

c) Jakmile začne být film transportován drapákem, sém se zavede a zachytí až navíjecí cívku. V případě, Že film se z jakékoliv příčiny nezachytí na navíjecí cívku, pak začátek filmu zavedeme na navíjecí cívku ručně. (Projektor vypnut). Film po nasunutí mezi Čela cívky je cívkou sám zachycen a zaveden ke středu cívky. Pro lepší funkci automatického zavádění doporučujeme, a to především u filmů na tenkých polyesterových podložkách (super), nalepit na začátek filmu rovně sestřižený tuhý zaváděcí pás o délce cca 40 cm.

d) Vypínačem (2) zapneme projekční žárovku a obraz filmu počne být promítán na stěnu.

e) Otáčením objímky objektivu (3) obraz doostříme.

f) Bude-li obraz výškově přesazen vůči obrazovému okénku, otáčejme točítkem (13) až se obraz správně umístí.

g) Na počátku, v průběhu i na konci samotné projekce lze kdykoliv stlačením tlačítka (14) film rychle převíjet vpřed za účelem vyhledání správné scény, umístěné na kterémkoliv místě filmu, nebo převíjet vzad stlačením tlačítka (15) pro vrácení a znovu promítání určité scény a též pro úplné převinuti filmu zpět. Tlačítka jsou v dolních polohách automaticky zajištěna. Během převíjení filmu je otevřeno vodítko, drapák odsunut ze záběru a film běží přes otočné kladky, takže nedochází k jeho poškození.

h) Zvolená funkce rychlopřevíjení filmu vpřed nebo vzad se ruší stlačením prostředního tlačítka (20).

ch) Stlačením a přidržením páčky (16) v levé krajní poloze na doraz (směrem k cívce) je umožněno promítání jednotlivých obrázků (tzv. „STILL" projekce). Světelný výkon je při tom snížen proti normálnímu promítání zařazením tepelného filtru před promítané políčko filmu.

i) Případné uvolňování filmu na odvíjecí cívce je způsobeno buď deformací cívky, nebo Čerstvě navinutým filmem.

» Ukončeni projekce a převinuti filmu

a) V případě, Že chceme ukončit promítání v jeho průběhu nebo i na konci filmu, ale ještě v době, kdy konec filmu je na odvíjecí cívce, převineme film stlačením tlačítka (15). Předtím můžeme zhasnout Žárovku vypínačem (2).

b) Po převinutí filmu vrátíme tlačítko (15) do výchozí polohy stlačením prostředního tlačítka (20), vypneme projektor vypínačem sejmeme plnou cívku po odklopení pojistky (9) a pak samozakládací cívku navíjecí (6) po vysunutí zámku (7).

c) Může se stát, Že na konci promítání se konec filmu uvolní z odvíjecí cívky,

Pak převíjíme následovně:

1. Vypneme projektor vypínačem (1) a zhasneme žárovku vypínačem (2).

2. Zvedneme odklopnou páku (17) s kladkou (18) na doraz do vztyčené polohy.

3. Konec filmu převlékneme přes kladku (18) pod přídržkou (27) a uchytíme na navíjecí cívku.

4. Stiskneme tlačítko (15) a zapneme stroj vypínačem (1) do polohy I.

5. Požadujeme-li větší utažení filmu na cívce při zpětném převíjení přes vztyčenou odklopnou páku (17), je vhodné odvíjecí cívku mírně přidržovat rukou po dobu převíjení.

6. Po převinutí vypneme projektor vypínačem (I), sejmeme známým způsobem obě cívky, páku (17) sklopíme zpět do rukojeti a projektor odpojíme od sítě.

» UPOZORNĚNÍ

Počátky filmů nedoporučujeme pevně zakotvit na cívce. Film musí při promítání a převíjení volně opouštět cívku.

» Změna formátu promítaného filmu

a) Příprava projektoru pro promítání formátu super nebo normál sestává z pouhého přesunutí páčky (10) do příslušné polohy označené S nebo N.

b) Uložení cívky s filmem super na projektor předpokládá použití redukční vložky (8).

» Změna frekvence promítání

Projektor je ve výrobním závodě nastaven na frekvenci 18 obr/sec. Chceme-li promítat frekvencí 25 obr/sec postupujeme následovně:

a) Odpojíme projektor od sítě.

b) Po odšroubování šroubu krytu sejmeme zadní kryt (19) s projektoru,

c) Přemístíme řemínek (23) na volnou dvojici řemeniček dle obrázku.

d) Nasadíme opět zadní kryt (19) a zašroubujeme šroub zadního krytu.

POZORI Nepromítejte bez nasazeného zadního krytu — projektor není chlazen a také může dojít ke zranění obsluhy otočnou závěrkou.

» Čištění a udržováni projektoru

Hlavní podmínkou pro dobrý obraz je Čistota filmu, Jemný prach, který se usazuje na filmovém pásu způsobuje nepříjemné tečky a Čárky na obraze při promítání, škrábe film a je zanášen do podávacího mechanismu stroje. Také prach usazující se na objektivu zhoršuje kvalitu obrazu. Z toho důvodu doporučujeme vyčistit Čas od Času vodítko a objektiv.

» 1. Čištění vodítka

a) Sejmeme kryt lampové skříně (12).

b) Odsuneme dvouramennou péčku (21) do levé krajní polohy.

c) Vytáhneme celé vodítko (22) uchopením za páčku vodítka (10) z přístroje. Při vytahování vodítka mírně jej tlačíme směrem k držáku objektivu.

d) Vodítko rozevřeme a kluzné plochy vyčistíme vlasovým štětcem nebo hadříkem namočeným do benzinu. Vodítko má jednoduchý závěs, který dovoluje snadné rozložení na dvě Části a opětné složení.

e) Po vyčištění vložíme vodítko do přístroje při opětném držení páčky (21) v levé krajní poloze.

f) Nasadíme kryt lampové skříně (12).

Upozorněni: Při snímání krytu lampové skříně (12) vykloníme nejprve jeho horní část. Při nasazování nasadíme nejprve jeho spodní část na projektor a pak kryt nahoře přitlačíme.

» 2. Vyčištěni objektivu

Vyšroubujeme objektiv ven z přístroje a z obou vnějších ploch čoček odstraníme prach suchým vlasovým Štětcem. Jiné nečistoty odstraníme opatrně měkkým hadříkem.

» 3, Výměna a justáž žárovky

Jestliže při běžícím projektoru (vypínač (I) v poloze) a po zapnutí vypínače žárovky (2) do polohy, žárovka nesvítí, je spálená a musí se vyměnit.

a) Sejmeme kryt lampové skříně (12), pootočíme projekční žárovku proti směru hodinových ručiček a vyjmeme ji.

b) Nasadíme novou žárovku do patice, stlačíme ji a pak pootočíme. Nasazení nové žárovky ve většině případů nezhorší osvětlení obrazu.

c) Připojíme projektor k Síti, zapneme oba vypínače (1 a 2) a zaostříme obraz masky na promítací stěně (bez filmu).

d) Je-li méně prosvětlen pravý nebo levý okraj obrazu, dosáhneme rovnoměrného rozložení světla tím, Že povolíme šroubek (25) a žárovku pootočíme. Po nastavení Šroubek utáhneme.

e) Je-li méně prosvětlen horní nebo dolní okraj obrazu, dosáhneme rovnoměrného rozložení světla po povolení šroubků (26) mírným vykloněním ve směru Šipek. Po nastavení šroubky utáhneme.

» 4. Výměna pojistky a nasazeni nebo přemístěni hnacích řemínků

Jestliže po připojení projektoru k Síti a zapnutí vypínačů (I a 2) Žárovka svítí a projektor neběží, pak spadl nebo je přetržen některý ze dvou řemínků (23 a 24) a nutno jej nasadit nebo vyměnit. Jestliže ale projektor neběží ani Žárovka nesvítí, je spálená pojistka a nutno ji vyměnit. Před výměnou pojistky nebo řemínků bezpodmínečně odpojte projektor od elektrické sítě.

a) Při nasazování řemínků postupujeme následovně:

- odpojíme projektor od sítě;

- po odšroubování šroubu zadního krytu sejmeme zadní kryt (19) s projektoru ;

- nasadíme nebo přemístíme některý z řemínků. Správné nasazení řemínku (24) je znázorněno na schématu, který je uveden na zadním krytu (19);

- nasadíme a přišroubujeme zadní kryt.

b) Při výměně pojistky postupujeme následovně:

- odpojíme projektor od sítě;

- ve spodní Části projektoru vyšroubujeme hlavici a vyměníme trubičkovou pojistku o hodnotě 0.8 A;

- pak opět hlavici zašroubujeme.

Upozorněni: Dojde-li po výměně pojistky k jejímu novému poškození, je závada vážnějšího druhu a její odstranění je možné jenom v servisní opravně.

POZOR! Samomazná ložiska projektoru a motoru jsou nasycena speciálním olejem a nedoporučuje se je přimazávat. Jejich přimazání jiným Olejem může zhoršit, příp. zcela narušit chod projektoru.

» Úplnost projektoru

a) Vlastní promítací přistroj Meolux 2 s objektivem Corrigon 1,3/20, typ č. 80659 s promítací žárovkou 8 V/50 W, universálním vyjímatelným vodítkem a vestavěnou přívodní Šňůrou uložený ve speciálním obalu.

b) 1 samozakládací cívka super — 120 m — typ č. 87127.

c) 2 skleněné trubičkové pojistky A ČSN 354731.

d) 2 zámky samozakládací cívky.

e) 1 redukce cívky super.

f) Návod.

g) Záruční list.

Krok 1 Krok 2 Krok 3
nahoru